โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ


หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลอย ตำบลโคกกลอย
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทร. 0-7658-1494

320588613_3423279647908350_3952267585883589676_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา

1082330098-20220913-183719

นางสาว วนิดา หินน้อย
ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลโคกกลอย
(พัฒนาวิทยาวัดโคกกลอย) ในปี พ.ศ. 2484 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดไตรมารคสถิต” 
ในปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดไตรมารคสถิต (ประชาวิทยาคาร)
ในปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ (นายประยงค์ – นางเล็ก ตั้งตรงจิตร)
มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
– มีอาคารเรียน 4 หลัง
– อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง-บ้านพักครู 7 หลัง-โรงฝึกงาน 1 หลัง
– ส้วม 4 หลัง จำนวน 15 ที่ ปัจจุบันโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตฯ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกกลอย
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การจัดการศึกษาโรงเรียนสัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ
1. เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540

  • จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมครุภัณฑ์ในปี พ.ศ.2539
  • จัดให้มีห้องปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์
  • จัดให้มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในปี พ.ศ.2540

2. เป็นโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2534
3. เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2538
4. ดำเนินงานจัดการศึกษาก่อน ภาคบังคับ โครงการดำเนินการอนุบาล 3 ขวบในปีการศึกษา2540
5. เป็นโรงเรียนร่วมเครือข่ายSchoolNetปี2544
6. เป็นโรงเรียนศูนย์เทคโนโลยีเครือข่าย ITระดับตำบล ปี 2546
7. เป็นศูนย์เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)ปี 2548
8. เป็นศูนย์การจัดการศึกษาเครือข่ายปฐมวัย 2549
9. เป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายอำเภอตะกั่วทุ่ง (ตะกั่วทุ่ง3) ปี 2550
10. เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปี 2552
11. เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2554